Panevėžio r. Karsakiškio Strazdelio pagrindinė mokykla
Header

Mokyklos istorija

 

KARSAKIŠKIO STRAZDELIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

1919 m. Karsakiškyje pradėjo veikti valstybinė mokykla, įkurta dvarininkės Marijos Ordinčiūtės dvare. Vėliau mokykla perkelta į parapijos salę – špitolę. Darbo sąlygos buvo labai sunkios. Mokykla turėjo tik tris mokyklinius suolus ir rašomąją lentą. Pinigų mokyklai išlaikyti niekas neskyrė. Mokyklos darbas buvo labai netolygus: iš rudens , kai vaikai dar buvo užimti ūkio darbais ir ganymu, mokykla buvo pustuštė, žiemos laikotarpiu vaikai netilpdavo klasėse. Buvo įvestas dviejų periodų mokymas. Šiltuoju laikotarpiu mokėsi mažiukai ir tie, kurie šalčių metu negalėjo atvykti į mokyklą. Šaltuoju metu mokėsi visi, kurie vasarą buvo užimti darbu.

Mokytojas B. Kašponis dieną mokytojavo mokykloje, vakare mokė beraščių ir mažaraščių kursuose arba žemės ūkio klasėse. Be to, B. Kašponis ėjo vargonininko pareigas Karsakiškio bažnyčioje. Be bažnytinio choro repertuaro, jis mokė dainuoti liaudies dainas.

1946 m. mokyklos vedėju paskirtas buvęs Tiltagalių pradinės mokyklos vedėjas Pranas Tamošiūnas. Dirbti buvo ir sunku, ir nesaugu. Prasidėjo trėmimai, žmones vežė į Sibirą. Iš aplinkinių kaimų buvo išvežta 11 šeimų. Daug apylinkės žmonių buvo išžudyta arba dingo be žinios.

1950 m. mokykla perkeliama į buvusias klebonijos patalpas. 1959–1960 m. m. pradėjo veikti mokyklos bendrabutis. 1962 m. įvedama gamybinė praktika. Vaikai, suskirstyti brigadomis, rengė naujas vaizdines mokymo priemones, remontavo mokyklą, tvarkė mokyklos aplinką. Tais pačiais metais nuo rugsėjo pirmosios dienos atidaromas vakarinis skyrius. Pradedamas vaikų profesinio orientavimo darbas. Mokyklos šokėjai dalyvaudavo įvairiuose renginiuose, šalies dainų ir šokių šventėse. Mokyklai buvo paskirti šefai, kurie padėjo materialiai. Ypač daug pagalbos sulaukta iš Paežerių kolūkio ir ,,Ekrano“ gamyklos. 1961 m. mokykloje įkurtas kraštotyros muziejus. Jo iniciatorius, įkūrėjas ir vadovas buvo mokytojas Pranas Tamošiūnas.

1997 m. Lietuvos mokyklos 600 metų jubiliejaus proga už ilgametį ir sąžiningą darbą mokytojas Pranas Tamošiūnas buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino I laipsnio medaliu.

1996 m. mokyklai buvo suteiktas Strazdelio vardas. Mokyklos bendruomenė daug prisideda prie seniūnijos renginių, padėjo pastatyti kryžių Užubalių kaime, partizanų Birbilų sodybos vietoje, sodina medelius partizanų žūties vietose, tvarko kapines, prižiūri paminklus, puošia seniūniją tvarkydama paupį, salą upėje, sodindama medelius.

Mokykla didžiuojasi savo auklėtiniais: daktaru, kalbininku Aloyzu Vidugiriu, inžinieriumi Vytautu Žiliu, gydytoju kardiologu Albinu Vidugiriu, daktaru, Baltoskandijos akademijos direktoriumi Silvestru Gaižiūnu, istoriku Rimantu Mikniu, Amerikos lietuvių gimnazijos direktoriumi Juozu Masilioniu ir daugeliu kitų, kurie garsina Karsakiškio ir Lietuvos vardą.